پی وی سوئیچ چیست

پی وی سوئیچ چیست:

با کمک سوییچ یا بریکر dc میتوان بر ورودی های اینورتر کنترل داشت.وحتی آنها را زیر بار قطع کرد.به دیتا شیت پنل فتوولتائیک خود مراجعه کنید وجریان نامی استریگ وولتاژ نامی آن درشرایط توان نامی مشخص کنید. برای انتخاب جریان ولتاژ سوئیچ نیازی نیست جریان و ولتاژ نامی آن را در عددی ضرب کنید. حداقل جریان و ولتاژ نامی سوئیچ باید از جریان و ولتاژ نامی استرینگ بیشتر باشد.دقت کنید که سوئیچ dc باید مثبت و منفی استرینگ را باهم قطع نماید.به عنوان مثال برای کنترل یک استرینگ از بریکر دوپل و کنترل دواسترینگ از بریکر چهار پل باید استفاده نمود.

دیدگاه شما